باغ گلهای اصفهان

باغ گلهای اصفهان
نجمه فرشیجمعه 28 خرداد 1389 | 13 سال پیشباغ گلها در حاشیه رودخانه زاینده رود و در کنار پل بزرگمهر اصفهان قرار گرفته است که با جمع آوری و پرورش انواع گل های زیبا و زینتی محلی زیبا و جالب را برای بازدیدکنندگان فراهم آورده است.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهباغگلهایاصفهان1159 بازدید