سنگ نوشته ها میراث مکتوب گذشته

سنگ نوشته ها میراث مکتوب گذشته
محسن جمالیسه‌شنبه 7 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیشبستر صاف و بی آلایش سنگ ها از هزاره های دور مکانی برای نگاشتن و نوشتن بوده است و نحوه ی زندگی و حکم ها و فرامین خود را بر روی آنها می نگاشتند. این سنگ نبشته که ساخت یک کاروانسرا در غرقاب گلپایگان را توسط حاکم وقت دستور می دهد مربوط به دوران سلجوقیان است.دسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیکلید‌واژهسنگنوشتهمیراثمکتوبگذشته1116 بازدید