منطقه ییلاقی سه هزار

منطقه ییلاقی سه هزار
سید مجتبی شهیدیشنبه 17 مرداد 1388 | 14 سال پیشارتفاعات سه هزاردسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهامازندرانکلید‌واژهمنطقهییلاقیهزار880 بازدید