قلعه میران

قلعه میران
قلعه میران یا قلعه موران یا قلعه ماران یا دژتاکی قله ای به ارتفاع 2430 است متر که در جنوب غرب شهر رامیان واقع شده است در بالای این قله زمینی مسطح به مساحت 3 کیلومتر مربع قرار دارد که در طول تاریخ پایتخت و مرکز برخی حکومت ها بوده است که از مهمترین ان ها می توان به پایتخت ییلاقی سلسله اشکانیان اشاره کرد . همچنین کتب فراوانی در خصوص تاریخ قلعه میران مطالبی نگاشته اند که در ذیل به برخی از انها اشاره می شود : 1- ابت در سال 1260ه.ق در باره موران قلعه می نویسد: موران قلعه ، كوه بلندی است در طرف شرقی استرآباد و هشت فرسنگی آن. بالای آن قلعه خرابه ایست كه زندانی و چاهی و اراضی كشت دارد. دسترسی به قلعه از راهی باریك است می گویند در موران قلعه محمد زمان خان-یكی از حكام محلی دوران فتحعلی شاه- تمام سران ایل قاجار را زندانی كرد و برادر خود-رحیم خان-را مامور ایشان نمود و اعلان استقلال داد.فتحعلی شاه سربازانی به فرماندهی حسین خان –پدر حاكم امروزی(1260)استرآباد-به این قلعه فرستاد. ساكنان استرآباد او را اسیر كردند و به دست سربازان رحیم خان دادند. 2- رابینو در باره قلعه موران می نویسد: قلعه ماران در كوه ماران(=ایلان)از كوههای رامیان در میان چمنزاری واقع است. راه باریكی به آن منتهی می شود. در مقابل مهاجمان به آسانی قابل دفاع است 3- نصیرالكتاب نقل می كند كه محمد حسن خان جلایر خود را فرمانروای دشت گرگان نموده و اعلان استقلال داده بود. موقعی كه حكومت مركزی برای سركوبی او لشكر فرستاد به قلعه ماران كوه پناه برد. 4- در تاریخ اشكانیان تالیف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه آمده است كه سلاطین اشكانی شش ماه از سال را در تیسفون سر می كردند و شش ماه دیگر را در ییلاقات طبرستان و مازندران و شاه كوه و استرآباد بودند. 5- سایكس مدعی است كه قلعه ماران. همان پایتخت دوم اشكانیان است كه تیرداد ساخته و آن را دارا نامیده كه همان داریون یونانیان است. 6- همچنین گریگوری ملگونوف در بیان ثروت كوهستان های استرآباد اشاره به كوه قلع ماران در شرق فندرسك دوازده فرسنگی فندرسك که حاوی قلع و مس است می كند. 7- سعیدی مولف كتاب رامیان و فندرسك در باره قلعه ماران(=موران)می نویسد. كوه قلعه ماران بلندترین كوههای بخش رامیان و گرگان است. سر كوه مسطح و مرتع گاو و گوسفند است و چشمه آبی بر سر كوه است كه مورد استفاده دامداران است. گندم های ذخیره امیر خان سردار- برادر محمد زمانخان كه در چاههایی كه در قله است همانند ذغال تا امروز باقی است 00
مهدی | پنجشنبه 28 شهريور 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهمیران
مهدی بایعضویت از پنجشنبه 28 شهريور 1387