قیز قالاسی

قیز قالاسی
قیز قالاسی (قلعه دختر) در میانه كه به شمار 870 جزو آثار ملی محسوب می شود ، برروی كوهی در دو كیلومتری شمال قیز كؤپروسو و به شكل كثیرالاضلاع غیرمنتظم آجری بنا شده است. این دژ مشتمل بر سه قسمت است: طبقه اول دیواری یكسره ، طبقه دوم حفاظ داخلی و طبقه سوم مقر اصلی فرماندهی. بنای این قلعه مربوط به قرن 7 هجری است. دیوار قلعه دارای دو مدخل می باشد كه هر كدام سه متر بلندی دارند و در بالای یكی از این مدخلها كتیبه ای روی سنگ نوشته شده كه خطوط آن بر اثر مـرور زمان و سوانـح طبیعی محو شده است. (www.miyaneh.com)بهروز | دوشنبه 20 خرداد 1387
واژه کلیدیقیزقالاسی
بهروز اکرمیبهروز اکرمیهموند از يكشنبه 12 خرداد 1387