حد عمود

حد عمود
نگاهی عابرگونه به آسمان خراش های تهران. بانک ملت شعبه مرکزی 00
بهروز | چهارشنبه 1 خرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیعمود
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.