میدان امام خمینی همدان

میدان امام خمینی همدان
رسول کریمی جمعه 30 فروردين 1387 | 15 سال پیشمیدان امام خمینی (ره) - مرکز استان همدان مختصات میدان: 34.47.53.99 48.30.53.90دسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخیهمدانکلید‌واژهمیدانامامخمینیهمدان1066 بازدید