امامزاده شاه رضا

امامزاده شاه رضا
امامزاده شاه رضا در میان باغی پر از درختان انار كه قدمتی بیش از صدها سال دارند آرام گرفته.نام این مكان روستای است.جمال کمالی | شنبه 24 فروردين 1387839 بازدید
واژه کلیدیامامزادهشاهرضا
جمال کمالی جمال کمالی هموند از يكشنبه 15 مهر 1386