زندگی در شرایط سخت

زندگی در شرایط سخت
این درخت انجیر كوهی خود را با این شرایط وفق داده و در حال زندگی است00
مجید | يكشنبه 18 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزندگیشرایطسخت
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386