قله آسمان نما

قله آسمان نما
سعید موحدیسه‌شنبه 9 بهمن 1386 | 16 سال پیشرودی جاری شده از برفهای کوه آسمان نمای روستای ده بالای یزددسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکلید‌واژهقلهآسماننما511 بازدید