گنبد گیتی

گنبد گیتی
ای دیو سپید پای در بند/ ای گنبد گیتی ای دماوند...20
محمد | شنبه 6 بهمن 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیگنبدگیتی
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com