طبیعت گلستان

طبیعت گلستان
جنگل اولنگ در نزدیكی شهر رامیان. بخشی از این جنگل در شهرستان شاهرود و بخشی دیگر در استان گلستان قرارا دارد.10
محمد | شنبه 6 بهمن 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید