مسجد جامع امیرچخماق

مسجد جامع امیرچخماق
رضا عطاییيكشنبه 1 مهر 1386 | 16 سال پیش مجموعه امیر چخماق که یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی شهر یزد محسوب می شود که تقریبا در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده است. این مجموعه با ارزش شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، نخل، آب انبار و تکیه امیر چخماق می باشد. این مجموعه از آثار قرن نهم هجری است که امیر جلال الدین چخماق شامی حاکم یزد، در دوره شاهرخ تیموری با همكاری همسر خود ستی فاطمه خاتون برای آبادانی شهر آن را بنیان نهاد. بانیان در شمال مسجد، میدانی ایجاد کردند که هم اکنون پا برجاست و مرکز شهر یزد است. در زمان شاه عباس صفوی برخی از این آثار احیا شده است، از جمله چهار سوقی بر روی کاوانسرا ساخته شده است. اوایل قرن سیزدهم هجری میدان جلوی مسجد و سردر بازار تبدیل به حسینیه شده است. البته آنچه مسلم است در آن زمان این مکان نقش حسینیه را نداشته، چون ساخت چنین فضاهایی از زمان صفویه به بعد در ایران رواج پیدا کرده است. منبع: روانشادنیا، سمیه و پران، وحید(1395). بررسی و تحلیل مسجد امیر چخماغ یزد و بافت اطراف. کنفرانس جامع بین المللی علوم مهندسی در ایران.دسته‌بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامییزدکلید‌واژهامیرچخماققرن نهم هجریامیر جلال الدین چخماق شامینخلحسینیه1165 بازدید