منار جنبان

منار جنبان
منار جنبان بر سر راه اصفهان به نجف آباد در روستایى به نام كاردالان قرار دارد. زمان تاسیس این بنا قرن 8 هجری می باشد. ایوان این بنا از نمونه بناهای سبك مغول ایران است اما مناره ها در اواخر دوره صفویه به ایوان افزوده شده و با حركت دادن یكی از آنها هم مناره دیگر و هم تمام ساختمان به حركت در می آید. چگونگى این حركت و انتقال آن به مناره دیگر- اگر چه دیرگاهى تعجب بسیارى از مردم و بازدید كنندگان آن را برمى انگیخته است- از دیدگاه صاحبنظران و آنان كه بر امورى چون معمارى آگاهند، چندان شگفت انگیز و غیر طبیعى نیست. آنان بر این باورند كه در تمام بناهایى كه چنین شكل و مناره هایى دارند، حركت هست و اگر در اینجا بسیار چشمگیرتر است، دلیل آن باریكى و سبكى این مناره ها است وگرنه جهانگردان و سیاحان بر مناره ها و ساختمان هایى كه به همین طریق مى جنبیده اند در نقاط دیگر جهان اشاره كرده اند. هر یك از دو مناره این بناحدود ۱۷ متر بلندى دارد. درواقع ارتفاع ایوان مقبره عمو عبدالله از سطح زمین بقعه 10 متر و ارتفاع هریك از دو مناره 5/7متر است. در ایوان مزار عمو عبدالله قرار دارد و راه صعود به بام و مناره ها نیز به وسیله درگاه كوچكی است كه با پلكانی مارپیچ به بام مربوط می شود. كتیبه هاى دیگرى نیز در این آرامگاه هست كه از آن جمله كتیبه اى بر سنگ مرمر بالاى سنگ اصلى است كه از عمو عبدالله به عنوان یك مرد پرهیزگار و زاهد نام مى برد. 00
شاپرک | شنبه 9 تير 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمنارجنبان
شاپرک اعتضادیعضویت از شنبه 12 خرداد 1386