بوم گردی شریف آباد دستکندی در دل کوه کهتویه بستک

بوم گردی شریف آباد دستکندی در دل کوه کهتویه بستک
ابراهیم رفیعیجمعه 8 بهمن 1400 | 2 سال پیشمحمد احمدی استاد بنّای اهل روستای کهتویه بستک هرمزگان با دستکند هایش در دل کوه و ایجاد چند اتاق، ساخت ابزار و وسایل تراشیده از سنگ، محیطی جذاب برای گردشگران به وجود آورده است.دسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیهرمزگانکلید‌واژهکهتویهدستکندشریف_آبادبستکهرمزگان237 بازدید