مسجد تاریخانه دامغان

مسجد تاریخانه دامغان
مصطفی ربیعی بهشتیدوشنبه 11 فروردين 1399 | 3 سال پیشمسجد تاریخانه قدیمی‌ترین مسجد در ایران است.دسته‌بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامیسمنانکلید‌واژهمسجدتاریخانهدامغان498 بازدید