دشت لاله‌های واژگون رزستان دورود

  • دشت لاله‌های واژگون رزستان دورود
  • دشت لاله‌های واژگون رزستان دورود
اسفندیار خداییپنجشنبه 27 مهر 1396 | 6 سال پیشدشت لاله‌های واژگون رزسونه یا رزستان در دامنه پریزکوه زاگرس و نزدیک اشترانکوه قرار دارد. بهترین زمان برای تماشای لاله‌های واژگون بیستم فروردین تا بیستم اردیبهشت است. برای رفتن به این منطقه از دورود به روستای دره اسپر را با ماشین حدود بیست دقیقه راه است. سپس با دوساعت کوهپیمایی به سمت پریزکوه کوچک می‌توانید به دشت لاله‌های واژگون رزسونه برسید. عکس: اسفندیار خدایی، پنجم اردیبهشت ۱۳۹۶lorna.blog.irدسته‌بندیلرستاندشت‌ها، کویرها و جلگه‌هاکلید‌واژهلرستاندورودلالهواژگوندشترزستانرزسونه1936 بازدید
عبدل چشم نواز استجمعه 19 آبان 1396 | 6 سال پیش