كوه بانو

كوه بانو
عدنان مرادیيكشنبه 27 فروردين 1396 | 6 سال پیشاین كوه در جادە پاوە بە نوسود و در منطقە دوآب قرار دارد دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکرمانشاهکلید‌واژهكوهبانو1731 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 28 فروردين 1396 | 6 سال پیش
عبدل جالبهدوشنبه 28 فروردين 1396 | 6 سال پیش