فرش زمرّدین بهاری

  • فرش زمرّدین بهاری
  • فرش زمرّدین بهاری
ارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان، شهرستان لالیمهرداد | جمعه 11 فروردين 13961243 بازدید
عبدل فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپروردجمعه 11 فروردين 1396 | 6 سال پیش
  • ضیافت بهارلاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان
  • پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
  • دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان
  • شیمبارشیرین بهار طبیعت زیبا در مرز استان های چهارمحال و خوزستان
  • بند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان