ضیافت بهار

  • ضیافت بهار
  • ضیافت بهار
لاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستانمهرداد | يكشنبه 6 فروردين 1396916 بازدید
عبدل خیلی زیباو نشاط انگیزيكشنبه 6 فروردين 1396 | 5 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 7 فروردين 1396 | 5 سال پیش
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان
بند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
شیمبارشیرین بهار طبیعت زیبا در مرز استان های چهارمحال و خوزستان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان