پل خاجو

پل خاجو
جمال زعیمی یزدیشنبه 1 خرداد 1395 | 7 سال پیشبا بازگشت آب به زاینده رود اصفهان جان تازه گرفته واقعا اصفهان بدون زاینده رود صفا نداره عکس :جمال زعیمی یزدی -اردیبهشت ۹۵دسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیاصفهانکلید‌واژهاصفهانزاینده رودخاجو1422 بازدید
عبدل آب و سرزندگیيكشنبه 2 خرداد 1395 | 7 سال پیش