سی وسه پل

سی وسه پل
جمال زعیمی یزدیشنبه 1 خرداد 1395 | 8 سال پیشبا بازگشت آب به زاینده رود اصفهان جان تازه گرفت و باز هم خیل عظیم اصفهانی ها و مسافران را تا پاسی از شب به کنار زاینده رود کشانده. عکس:جمال زعیمی یزدی -اردیبهشت۹۵دسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیاصفهانکلید‌واژهاصفهانزاینده رودسی و سه1423 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 2 خرداد 1395 | 8 سال پیش
عبدل خیلی زیبا چه بازتاب قشنگیيكشنبه 2 خرداد 1395 | 8 سال پیش