شکوفه های بهاری شهرکدکن

شکوفه های بهاری شهرکدکن
مجید رفیعیشنبه 11 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیشهمه ساله در فصل بهار‍ شکوفه های بهاری رنگ و بوی خاصی به چهره و سیمای شهرکدکن می بخشند درختان آلو وآلوچه مقدار قابل توجهی از درختان شهرکدکن را در بر می گیرند.دسته بندیخراسان رضویجنگل‌هاواژه کلیدیشکوفهبهاریشهرکدکن1300 بازدید
عبدل به شکوفه ها به باران برسان سلام ماراپنجشنبه 16 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش