درخت کهنسال

درخت کهنسال
دره ای در انتهای روستای هامانه وجود دارد که بسیار وسیع و طولانی است و در مسیرش درختان بسیار وجود دارند. اما بیشتر آنها آتش زده شده اند. گاهی انسان شبیه انسان رفتار نمیکند.نجمه | يكشنبه 9 اسفند 13941280 بازدید
عبدل چرای دام تخریب رویش جدید است و گردش ما ادمها تخریب همه طبیعت يكشنبه 9 اسفند 1394 | 7 سال پیش
نمای ایران سپاسدوشنبه 10 اسفند 1394 | 7 سال پیش
محمد عالی بودچهارشنبه 19 اسفند 1394 | 7 سال پیش
واژه کلیدیدرختدرهتخریب
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی