معدن نمک

  • معدن نمک
  • معدن نمک
یکی از معادن نمک گرمسار در کنار جاده گرمسار به قم.20
مظفر | سه‌شنبه 6 بهمن 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیکوه‌هاسمنان
واژه کلیدیمعدننمک
مظفر کشاورزمحمدیانمظفر کشاورزمحمدیانعضویت از شنبه 26 دی 1394