گردنه خوش ییلاق

  • گردنه خوش ییلاق
  • گردنه خوش ییلاق
حسن گنجیجمعه 15 آبان 1394 | 8 سال پیشاین گرده در حد فاصل جاده آزادشهر به شاهرود واقع است ، زمستان برف گیری دارد، و زیبایی خاص خودش ، نام این گردنه از نام روستایی با همین نام که در 55 کیلومتری آزادشهر واقع شده منتج گردیده است> اخیرا وزارت راه کارهای خوبی در این مسیر انجام داده است. دیدنش را به دوستان توصیه میکنیمدسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیگلستانکلید‌واژهگردنهخوشییلاق2227 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 15 آبان 1394 | 8 سال پیش