گله گاو

  • گله گاو
  • گله گاو
مراتع غنی نواحی کوهستانی غرب استان اصفهان بویژه در شهرستان های فریدونشهر، فریدن و بوئین و میاندشت محل پرورش انواع دام می باشد. بخش عمده ای از گوشت و شیر مورد نیاز شهروندان کشور توسط همین دامداران سنتی تامین می گردد.مهرداد | شنبه 18 مهر 13941322 بازدید
عبدل خدا قوت کشاورزيكشنبه 19 مهر 1394 | 7 سال پیش
روستای دره بادامشهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهان
جنگل های زیبای زاگرسمنطقه پشتکوه دوم فریدونشهر، غرب استان اصفهان
گردنه شادیبهشتی در غرب اصفهان
رودخانه وهرگاناز سرشاخه های مهم کارون در غرب استان اصفهان
طبیعت روستای خوش میوهکوه، جنگل و رودخانه، غرب استان اصفهان
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان