گله گاو

  • گله گاو
  • گله گاو
مهرداد زینلیانشنبه 18 مهر 1394 | 8 سال پیشمراتع غنی نواحی کوهستانی غرب استان اصفهان بویژه در شهرستان های فریدونشهر، فریدن و بوئین و میاندشت محل پرورش انواع دام می باشد. بخش عمده ای از گوشت و شیر مورد نیاز شهروندان کشور توسط همین دامداران سنتی تامین می گردد.دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشاصفهانکلید‌واژهگلهدامفریدونشهرزاگرساصفهان1698 بازدید
عبدل خدا قوت کشاورزيكشنبه 19 مهر 1394 | 8 سال پیش