روستای رضی از شهرستان رامیان استان گلستان

روستای رضی از شهرستان رامیان استان گلستان
حسن گنجیچهارشنبه 4 شهريور 1394 | 8 سال پیشروستای رضی در مسیر جاده رامیان به شاهرود واقع شده مردم سخت کوش دارد که عمدتا به کار دامداری ، کشاورزی و کار در معدن مشغول می باشنددسته‌بندیشهرها و روستاهای تاریخیگلستانکلید‌واژهرضی2434 بازدید
عبدل باصفاستپنجشنبه 5 شهريور 1394 | 8 سال پیش
فرصاد زیباست پنجشنبه 5 شهريور 1394 | 8 سال پیش
حسن ممنون از نگاه سبزتانپنجشنبه 26 شهريور 1394 | 8 سال پیش