طبیعت زیبای روستای مصیر

  • طبیعت زیبای روستای مصیر
  • طبیعت زیبای روستای مصیر
مهرداد زینلیانچهارشنبه 13 خرداد 1394 | 8 سال پیشدهستان پشتکوه دوم شهرستان فریدونشهر، غرب استان اصفهاندسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشاصفهانکلید‌واژهروستامصیرپشتکوهفریدونشهراصفهان2114 بازدید
عبدل چه جای باصفاییچهارشنبه 13 خرداد 1394 | 8 سال پیش