پل آجری. دهستان کنار رودخانه گلپایگان

  • پل آجری. دهستان کنار رودخانه گلپایگان
  • پل آجری. دهستان کنار رودخانه گلپایگان
سید محمد حسین ماهریشنبه 19 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشپل آجری از زمره ی پل های تاریخی گلپایگان می باشد که در دهستان کنار رودخانه شهرستان گلپایگان واقع شده است و روستاهای درب امامزاده،مزرعه، سعید آباد و ... را به روستاهای فقستان ، رباط محمود، اسفرنجان ,کلوچان و ... متصل می کند . بنا بر شواهد موجود قدمت این بنا به دوران صفویه و پیش از آن باز می گردد .vardpatekan.orgدسته‌بندیبندها و پل‌های تاریخیاصفهانکلید‌واژهآجریتاریخیمیراثفرهنگیگلپایگاندهستانکناررودخانهصفویه1638 بازدید