خانه طباطبایی ها در کاشان

خانه طباطبایی ها در کاشان
نجمه فرشیچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 8 سال پیشاین خانه حدودا 100 سال پیش به به وسیله معمار برجسته کاشان استاد علی مریم ساخته شد. همچنین نقاشی ها و گچ بری های خانه توسط شاگردان میرزا ابوالحسن صنیع الملک غفاری و زیرنظر ایشان انجام شده است.دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هااصفهانکلید‌واژهخانهطباطباییکاشانمسابقه1131 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 26 فروردين 1394 | 8 سال پیش