روستای شهری کهنه

روستای شهری کهنه
هادی کراییپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 8 سال پیشاستان خوزستان- شهرستان بهبهان -بخش زیدون -روستای شهری کهنه ادامه رشته کوه های البرز ازمناطقی از خوزستان نیز می گذرد این رشته کوهها درفصل های زمستان و بهار بدلیل سر سبزی و تنوع گیاهی محل مناسبی برای چراگاه حیوانات اهلی می باشد. حیوانات وحشی از قبیل گرگ ، گراز،کفتار،روباه و غیره ازجمله پرندگاه مانند کفترهای کوهی و دراج به وفور در این کوه هایافت می شود گیاهان ودرختانی همچون کلخنگ ، بادام وحشی و غیرهدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاخوزستانکلید‌واژهروستاشهری کهنهمسابقه1310 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 8 سال پیش