خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهار

  • خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهار
  • خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهار
نجمه فرشیسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 8 سال پیشخانه عامری ها در دوره زندیه ساخته شده است اما در دوره قاجار شخصی با نام سهام السلطنه عامری فرد ان را توسعه داده است. این خانه از چند خانه مجزای مجاور تشكیل شده است و 9000 متر مساحت دارد. در حقیقت، این خانه خود شامل سه خانه، 85 اتاق، 5 حیاط مركزی به صورت اندرونی و بیرونی و سردابی بزرگ است و همچنین بلندترین بادگیر را در میان خانه های كاشان داراست. این خانه تاریخی از سال 1374شروع به مرمت شده است و همچنین از خرداد 93 به صورت مجموعه ای بزرگ برای اقامت گردشگران در نظر گرفته شده است.دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هااصفهانکلید‌واژهخانهعامری هامسابقه1166 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 8 سال پیش
عبدل مکان زیبایی استچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیش