بافت تاریخی روستای فراشاه

بافت تاریخی روستای فراشاه
بافت تاریخی روستای فراشاه- قدمگاه علی ابن موسی الرضا عمحسن | سه‌شنبه 18 فروردين 1394778 بازدید
عقابکوه روستای فراشاه یزدعقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد
مجموعه بوکن فراشاهاین مجموعه که بصورت دستکند می باشد دارای چندین تالار بزرگ و کوچک با ستون های گلی است که توسط انسان و بصورت دستکند حفر شده
نمایی از شهر تفتنمایی از شهر تفت
واژه کلیدیفراشاه
محسن دهقانپور فراشاههموند از شنبه 8 تير 1392