غار سهولان

  • غار سهولان
  • غار سهولان
محمد نورمحمديانسه‌شنبه 18 فروردين 1394 | 8 سال پیشغار آبی سهولان را برای اولین بار در سال 1896 جهانگرد فرانسوی بنام ژاك دمورگان كشف كرد. این غار كه در نزدیكی شهرستان مهاباد، دومین غار آبی كشور پس از غار علیصدر می باشد. عمق آب در برخی جاها به 52 متر می رسد.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاآذربایجان غربیکلید‌واژهغارسهولانمسابقه1806 بازدید
عبدل دیدنی استچهارشنبه 19 فروردين 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران سپاسپنجشنبه 20 فروردين 1394 | 8 سال پیش