خانه طباطبایی كاشان

  • خانه طباطبایی كاشان
  • خانه طباطبایی كاشان
این خانه در سال 1250 ه.ق با مهارت و هنرمندی استاد علی مریم ساخته شده است و مشتمل بر چهار حیاط میباشد. این مجموعه با 4700 متر وسعت همچنین دارای 40 اتاق، 4 سرداب، 3 بادگیر و دو رشته قنات است.معماری این خانه متقارن و درون گراست و پیوند آسانی در ان میان طبیعت و انسان برقرار است چرا كه وسعت آسمان و آبی حوض بزرگ حیاط اصلی از درون بسیاری از اتاقهای مجموعه قابل لمس است.نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
كوچه باغ های كاشانكوچه باغهای كاشان هنوز نفس میكشند.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
خانه طباطبایی هاشکوه معماری قاجاریه در قلب کاشان
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی