خانه طباطبایی كاشان

  • خانه طباطبایی كاشان
  • خانه طباطبایی كاشان
این خانه در سال 1250 ه.ق با مهارت و هنرمندی استاد علی مریم ساخته شده است و مشتمل بر چهار حیاط میباشد. این مجموعه با 4700 متر وسعت همچنین دارای 40 اتاق، 4 سرداب، 3 بادگیر و دو رشته قنات است.معماری این خانه متقارن و درون گراست و پیوند آسانی در ان میان طبیعت و انسان برقرار است چرا كه وسعت آسمان و آبی حوض بزرگ حیاط اصلی از درون بسیاری از اتاقهای مجموعه قابل لمس است.30
نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394
خانه عامری كاشان در هوای بارانی بهارخانه عامری ها از قدیمی ترین و زیباترین خانه های كاشان است.
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
كوچه باغ های كاشانكوچه باغهای كاشان هنوز نفس میكشند.
خانه بروجردی ها در كاشانخانه بروجردی ها و نقشهای بدیعش
خانه طباطبایی هاشکوه معماری قاجاریه در قلب کاشان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی