روستای درند

  • روستای درند
  • روستای درند
كویر در زمستان گاه حال و هوای دیگری دارد وقتی یكدست سفید و همگون میشود. در این كویر زیبای زمستانی هنگامی كه در جاده یزد به طبس از روستای تاریخی خرانق عبور میكنیم، پس از طی مسافت كوتاهی تابلویی در سمت چپ جاده ما را فرا میخواند و خوشامدمان میگوید به روستایی كه درند نامیده میشود. جاده ی فرعی ای كه به روستا منتهی میشود گویی میان اسمان میگذرد، آسمانی با ابر و برف و گاهی آفتاب... سكوت روستا را در برگرفته است و تنها صدای چشمه ای كه از كوهها آبشار كوچكی ساخته سكوت را در هم میشكند و پریشان و مست دل رهگذر را میان آن سكوت جادویی میلرزاند و چیزی را زمزمه میكند كه هركس به تناسب حس و حالش حدیثی شگرف از آن مستی میخواند... 20
نجمه | يكشنبه 24 اسفند 1393
نمای ایران | دوشنبه 25 اسفند 139310
سپاس
بابک | دوشنبه 25 اسفند 139310
تصویر و متن زیبایی است
تقی | چهارشنبه 27 اسفند 139310
درود بر شما خانم فرشی، همرزم قدیمی
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید