اینجا ایران است!

اینجا ایران است!
حدودا خرداد ماه یا تیر ماه اگر به این جا سفر کنید، با چنین منظره ای روبرو می شید... کنار این جاده، یه رودخونه خروشان هم قرار داره.محمد صادق | يكشنبه 3 اسفند 13931131 بازدید
بابک بهشت است.جمعه 15 اسفند 1393 | 8 سال پیش
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!