پل بزرگ لالی

پل بزرگ لالی
بزرگترین پل کابلی در خاورمیانه در شهرستان لالی00
احمد خراسانی | پنجشنبه 21 مهر 1390
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیبزرگلالی
احمد خراسانی عضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388-