آبشار پونه زار فریدونشهر

آبشار پونه زار فریدونشهر
موقعیت: اگر از فریدونشهربه سمت روستای چغیورت حرکت نمایید بعد از عبور از این روستا به روستای کوچک دیگری به نام دربند در کنار جاده می رسید. مسیر مستقیم خود را ادامه دهید حدود 3 کیلومتر بعد از این روستا یک جاده خاکی در سمت چپ شما وجود دارد که اول جاده تابلو آبشار وجود دارد . کمتر از یک کیلومتر را باید خاکی بروید تا به پارکینگ آبشار برسید. توجه فرمایید: به علت داشتن خزه فراوان در ابتدای آبشار ، احتمال لغزیدن و سقوط وجود دارد لذا مواظب خود و مخصوصا کودکان خود باشید. علیرضا مقدسی | پنجشنبه 14 مهر 1390885 بازدید
علیرضا مقدسی علیرضا مقدسی هموند از چهارشنبه 13 مهر 1390