معرفی قنات شاه نشین مزرعه

معرفی قنات شاه نشین مزرعه
قنات شاه نشین با طبیعتی بکر در روستای ساکی علیاعبدالله امیدی | شنبه 22 آبان 1389
عبدالله امیدی هموند از شنبه 22 آبان 1389