معرفی قنات شاه نشین مزرعه

معرفی قنات شاه نشین مزرعه
قنات شاه نشین با طبیعتی بکر در روستای ساکی علیا00
عبدالله امیدی | شنبه 22 آبان 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عبدالله امیدی عضویت از شنبه 22 آبان 1389