کوههای مینیاتوری (مریخی) چابهار

کوههای مینیاتوری (مریخی) چابهار
مهدی مخلصیاندوشنبه 5 مهر 1389 | 13 سال پیشکوههای زیبای اطراف چابهار، مشهور به مینیاتوری یا مریخیدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهکوههایمینیاتوریمریخیچابهار1254 بازدید
Amir Hakimi عجب جای خفنیه !!! صد حیف که از تهران دوره و نمیشه تور یکروزه رفت اونجا !!!!دوشنبه 5 مهر 1389 | 13 سال پیش