قهوه خانه سنتی قلعه کریم خان

قهوه خانه سنتی قلعه کریم خان
یوسف روحیسه‌شنبه 8 تير 1389 | 13 سال پیشاستکانها و قوری موجود در قهوه خانه سنتی قلعه کریم خان زند . اگر دوستار سکوت و آرامش هستید به این قلعه سفر کنید و از محیط سنتی آن لذت ببریددسته‌بندیسایر جاذبه‌هافارسکلید‌واژهقهوهخانهسنتیقلعهکریمخان1095 بازدید