دشت گل

دشت گل
دشت گل نزدیک شهر کرمانشاه - سه راه قزانچی جاده کرمانشاه به سنندج و کرمانشاه به پاوهامید چنگیزی | يكشنبه 19 ارديبهشت 1389
واژه کلیدیدشت
امید چنگیزی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389