دره جورد

دره جورد
ع بهنام راديكشنبه 29 فروردين 1389 | 13 سال پیشدر تاریخ 20/1/89 به اتفاق حمید در این طبیعت خوش گذشت.دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاتهرانواژه کلیدیدرهجورد766 بازدید