میدان میشان در همدان

میدان میشان در همدان
دشت سرسبز" میدان میشان" واقع در دامنه های الوندرسول کریمی | پنجشنبه 16 آبان 13871054 بازدید
رسول کریمی هموند از جمعه 30 فروردين 1387علاقه بسیار به گردشگری و ایرانشناسی