برج آزادی در ابعاد کوچکتر

برج آزادی در ابعاد کوچکتر
مجید حیدریيكشنبه 17 شهريور 1387 | 15 سال پیشاین برج در منطقه تنگ چنار مهریز واقع شده كه مشابه برج میدان آزادی تهران ولی در ابعاد كوچكتر ساخته شدهدسته‌بندیسایر جاذبه‌های تاریخییزدکلید‌واژهبرجآزادیابعادکوچکتر1392 بازدید