راهی سرسبز و زیبا

راهی سرسبز و زیبا
رسول کریمی جمعه 30 فروردين 1387 | 15 سال پیشراهی سرسبز و زیبا در روستای آبشینه از توابع همدان تاریخ تصویر: 04/01/1387 موقعیت تصویر: 34.46.32.35 48.36.32.00 دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاهمدانکلید‌واژهراهیسرسبززیبا877 بازدید